Jachthaven Echtenerbrug B.V.

Familiebedrijf sinds 1960 en tot en met 2022 een onderdeel van Jachtwerf de Merenpoort bv

Algemene voorwaarden van Jachthaven Echtenerbrug bv voor overeenkomsten die betrekking hebben op campingstaanplaatsen - nader te noemen  

VOORWAARDEN VOOR CAMPINGSTAANPLAATSEN.

 

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPPEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes, (ver)huurovereenkomsten en andere rechtsbetrekkingen die verband houden met de campingstaanplaatsen voor het plaatsen van een kampeermiddel.
1.2 Onder kampeermiddel wordt verstaan een tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, chalet en dergelijke aanverwante zaken.
1.3 Onder campingstaanplaats wordt verstaan het tegen betaling ter beschikking stellen van een gedeelte van een terrein of overdekte ruimte waarop of waarin een kampeermiddel of aanverwante zaak gestald kan worden. Deze plaats mag uitsluitend voor recreatieve doeleinden worden gebruikt.
1.4 Onder overeenkomstjaar wordt verstaan een periode van één jaar welke aanvangt op 1 april.
1.5 Onder verhuurder wordt verstaan de ondernemer die de campingstaanplaats ter beschikking stelt en/of met de huurder een overeenkomst tot het plaatsen van een kampeermiddel heeft gesloten.
1.6 Onder huurder wordt verstaan degene die met de verhuurder een overeenkomst tot het plaatsen van een kampeermiddel heeft gesloten en/of gebruik maakt van de ter beschikking gestelde ruimte of staanplaats.

Artikel 2: ALGEMENE VERPLICHTINGEN HUURDER
2.1 De huurder is verplicht het kampeermiddel allrisk dan wel WA casco verzekerd te laten zijn. Op eerste verzoek overhandigt de huurder een kopie van de desbetreffende polis(sen), de polisvoorwaarden en het betalingsbewijs van de verschuldigde premie(s).
2.2 Het is de huurder niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden aan het kampeermiddel en de campingstaanplaats uit te voeren, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de verhuurder.
2.3 De huurder is, behoudens voorafgaande toestemming van de verhuurder, niet bevoegd de campingstaanplaats en/of het kampeermiddel onder te verhuren of in bruikleen te geven. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden en kosten worden verbonden.
2.4 De huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder, waaronder die uit het campingreglement.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Behoudens schade als gevolg van grove schuld of opzet van de verhuurder of diens leidinggevende(n), sluit de verhuurder alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade van huurder.
3.2 De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden, waaronder begrepen die van de (Rijks)overheid, inzake door huurder tijdens de contractduur veroorzaakte milieuschade en/of verontreiniging. Verhuurder heeft het recht eventuele hiermee verband houdende schoonmaakkosten, boetes en dergelijke op de huurder te verhalen.
3.3 Bij verplaatsing van het kampeermiddel door verhuurder, wordt de huurder geacht de verhuurder daarvoor (ook namens de eigenaar, indien de huurder niet de eigenaar van het kampeermiddel is) uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven en geschiedt de verplaatsing voor risico van de huurder/ eigenaar.

Artikel 4: ONDERHOUD, BEBOUWING EN BEPLANTING
4.1 De huurder is verplicht het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden en zorgt ervoor dat het kampeermiddel steeds voldoet aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de verhuurder zijn gesteld.
4.2 Het is de huurder, medehuurders en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (bergingen, serres of veranda’s) tegelplateaus, (sier)grind of andere voorzieningen te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
4.3 Onderhoud (klussen) is alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 mei en in de periode 1 september tot 1 oktober maar nooit op zon- en feestdagen.

Artikel 5: DUUR VAN DE OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daaropvolgende overeenkomstjaar. Zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.
5.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor via een gerechtelijke procedure het kampeermiddel te (doen) verkopen, voor het geval de huurder na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand, verzuimt a) de verhuurder de huurgelden of stallingkosten te voldoen en/of b) het kampeermiddel van het (camping) terrein van de verhuurder te verwijderen. Alle vorderingen op de huurder – inclusief de met de verkoop en eventuele verwijdering/afvoer van het kampeermiddel gemoeide kosten- mogen uit de verkoopopbrengst worden voldaan.

Artikel 6: BEËINDIGING
6.1 De verhuurder kan de overeenkomst uiterlijk vijf maanden voor afloop van het lopende overeenkomstjaar schriftelijk of per e-mail opzeggen. Na de beëindiging van de overeenkomst kan niet langer gebruik worden gemaakt van de campingstaanplaats. Het kampeermiddel moet dan zijn verwijderd.
6.2 De verhuurder kan de overeenkomst per direct beëindigen op grond van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad aan de zijde van de huurder. Deze tussentijdse beëindiging geeft geen recht op vermindering van het jaargeld.
6.3 De huurder kan de overeenkomst uiterlijk vijf maanden voor afloop van het lopende overeenkomstjaar schriftelijk of per e-mail opzeggen.
6.4 De overeenkomst eindigt automatisch bij verkoop van het kampeermiddel en/of bij overlijden van de huurder.
6.5 De ontruiming van de plaats wordt geregeld in artikel 7 en de huurovereenkomst.

Artikel 7: ONTRUIMING
7.1 De huurder dient bij beëindiging van de overeenkomst de campingstaanplaats geheel leeg, opgeruimd en geëgaliseerd achter te laten.
7.2 Bij alle andere beëindigingen dient de ontruiming uiterlijk drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar afgerond te zijn.

Artikel 8: BETALINGSVOORWAARDEN
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de huursom, dan wel enig ander bedrag, bij vooruitbetaling verschuldigd. De 1e helft voor 1 januari en de 2e helft voor 1 april van ieder overeenkomstjaar.
8.2 Facturen dienen binnen 15 dagen betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de huurder rente verschuldigd vanaf de vervaldag. De rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente met een minimum van 10% op jaarbasis. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
8.3 Bij niet-tijdige betaling is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,-.
8.4 De huurder heeft niet het recht om zijn vorderingen met de vorderingen van de verhuurder te verrekenen, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder of de gerechtelijke schuldsanering op verhuurder van toepassing is.

Artikel 9: RETENTIERECHT
9.1 De verhuurder heeft het recht van retentie. Indien de huurder enige verplichting niet nakomt heeft de verhuurder het recht om het kampeermiddel van de huurder onder zich te houden tot op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
9.2 Indien de huurder niet binnen een half jaar nadat verhuurder het recht van retentie heeft ingeroepen, aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verhuurder, is artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: RECHTS- EN FORUMKEUZE
10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 11: DE TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

E-mailen
Map